WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY I ZWROTU PIENIĘDZY W RAMACH PROMOCJI HAMMOND DLA STUDENTÓW

 

Dziękujemy za zakupy w internetowym sklepie Letplay. Letplay.pl prowadzony jest przez firmę KODA Paweł Więsik ul. Partyzantów 7, 05-400 Otwock NIP 532-105-60-76, REGON Regon 012717540. Dla ułatwienia orientacji w tekście, KODA Paweł Więsik nazywana będzie „KODA” a platforma sprzedażowa znajdująca się pod adresem Letplay.pl nazywana będzie „Letplay”.

Użytkownicy mogą kontaktować się z KODA listownie - pisząc na powyższy adres siedziby firmy, telefonicznie - dzwoniąc pod nr 509 232 499 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00, jak również wysyłając wiadomość elektroniczną na adres bok@letplay.pl.

Podobnie, jak w przypadku innych zakupów, transakcje realizowane w Letplay podlegają określonym warunkom i zasadom. W przypadku nabycia produktu w Letplay, do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem a KODA mają zastosowanie niniejsze warunki i zasady wraz z Polityką prywatności. Do składania zamówień w Letplay uprawnieni są Użytkownicy, którzy ukończyli 18 rok życia.

UPRAWNIENIA

Do osób uprawnionych do zakupów produktów marki Hammond na preferencyjnych warunkach, w ramach promocji "Hammond dla studentów" w sklepie Letplay należą studenci, uczniowie i rodzice:

Studenci uczelni i uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim— studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim, a także osoby przyjęte na uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce. Aby skorzystać z zakupów produktów marki Hammond na preferencyjnych warunkach, w ramach promocji "Hammond dla studentów" w sklepie Letplay należy przedstawić osobiście lub przesłać skan dokumentu potwierdzającego naukę. 

Rodzice studentów uczelni i uczniów szkół dla osób z wykształceniem średnim — do zakupu są uprawnieni rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które jest studentem uczelni lub uczniem szkoły dla osób z wykształceniem średnim bądź osobą przyjętą na taką uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce. Aby skorzystać z zakupów produktów marki Hammond na preferencyjnych warunkach, w ramach promocji "Hammond dla studentów" w sklepie Letplay należy przedstawić osobiście lub przesłać skan dokumentu potwierdzającego naukę dziecka.

Osoba uprawniona do zakupów produktów marki Hammond na preferencyjnych warunkach, w ramach promocji "Hammond dla studentów" otrzyma kod rabatowy, który będzie do wykorzystania podczas realizacji zamówienia.

Do zakupów w sklepie Letplay dla klientów indywidualnych z sektora edukacji nie są uprawnione instytucje, firmy, a zakupy w tym sklepie nie mogą być dokonywane w celu odsprzedaży produktów.

ZWROTY

Usługobiorca dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu letplay.pl, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.

 

1.

 

 W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć na adres:

 

KODA Paweł Więsik

ul. Partyzantów 7

05-400 Otwock


2. 

Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

3. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

- świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆZ UMOWĄ i PROCEDURY REKLAMACYJNE

 

4. 

Towary oferowane w sklepie internetowym letplay.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu letplay.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej.

 

5. 

Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Usługobiorcę będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).


6. 

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

7. 

W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą)

a) Usługodawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,

b) Usługodawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,

c) Usługobiorca traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,

d) Usługodawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 

8. 

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, można przesyłać na adres KODA Paweł Więsik, ul.Partyzantów 7, 05-400 Otwock lub na bok@letplay.pl dołączając pismo reklamacyjne jako załącznik. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji  Wzór pisma

9. 

W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji Usługobiorcy dotyczącej niezgodności towaru z umową, Usługodawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Usługobiorcy konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji zostanie Usługobiorcy wskazany proponowany przez Usługodawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Usługobiorcę towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Usługodawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji Usługobiorcy zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

 

10

Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

 

11. 

W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

 

12.

W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Usługodawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w serwisie internetowym letplay.pl

CENY I ICH KOREKTY

KODA zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów wystawionych w Letplay w dowolnym czasie oraz poprawiania ewentualnych błędów w cenach. Wszelkie zmiany cen nie będą miały wpływu na zamówienie, które zostało już przyjęte przez KODA. W przypadku wystąpienia błędu w cenie Użytkownik zostanie o nim zawiadomiony oraz będzie mógł kontynuować realizację transakcji z uwzględnieniem właściwej ceny albo anulować zamówienie bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu.  

Kontynuuj zakupy