Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego letplay.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu letplay.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy letplay.pl dostępny pod adresem www.letplay.pl, prowadzony jest przez firmę:

MP PROJECT Piotr Maciąg, z siedzibą w Otwocku przy ul. Rybna 16, 05-400 Otwock. Numer NIP:5321777315, REGON:145836690

 nazywaną dalej Usługodawcą.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. 

Sklep letplay.pl prowadzi sprzedaż towarów i usług poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.letplay.pl.

Strona internetowa www.letplay.pl umożliwia składanie zamówień na towar i usługi na niej wyszczególnione.

KUPUJĄCY

2. 

Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwana dalej Usługobiorcą.

PRODUKTY

3. 

Towary oferowane w sklepie letplay.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynku Polskim w sposób legalny. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w opisie produktu, w dziale „Giełda" i „Oferty Specjalne” mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane. W sklepie letplay.pl mogą być również oferowane usługi.

CENY

4.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych letplay.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (czyli zawierają wszelkie składniki takie jak cło i podatki, w tym VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której Usługobiorca zakupił towar poprzez złożenie zamówienia na stronie letplay.pl. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od wybranego sposobu jej realizacji.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

5.1. 

Na wszystkie zamówione towary lub usługi w sklepie internetowym letplay.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054)   oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Usługobiorca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy usługobiorca będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego usługobiorcę, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego usługobiorcę jako przedsiębiorcę.

5.2. 

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Usługobiorca akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika pod adresem letplay.pl. Za moment otrzymania faktury przez usługobiorcę uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

ZAMÓWIENIA

6. 

Zamówienie w sklepie internetowym letplay.pl można złożyć w następujący sposób:

- za pomocą sklepu internetowego, dodając towary lub usługi do wirtualnego koszyka a   następnie przechodząc elektroniczny proces potwierdzenia zamówienia.

- telefonicznie pod numerem działu handlowego: 22 779 10 89 lub 509 232 499

Usługodawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. W przypadku gdy towaru nie ma w magazynie Usługodawca poinformuje o terminie dostępności i dostawy tego towaru do Usługobiorcy.

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

7. 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Usługobiorcę . W tym czasie zostanie wysłany do Usługobiorcy e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie odbioru towaru w siedzibie Usługodawcy.

8. 

W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

9. 

W przypadku potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia Usługobiorcy do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 6 i 7 tego Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy firmą MP PROJECT Piotr Maciąg, z siedzibą w Otwocku przy ul. Rybna 16, 05-400 Otwock. Numer NIP:5321777315, REGON:145836690 a Usługobiorcą.

WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

10. 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Usługobiorcy i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC  lub Mac z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Usługobiorca może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie letplay.pl w zakładce informacje/Polityka Prywatności.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

11. 

Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia.) W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie (np. w przypadku chwilowego braku towaru na stanie) Usługodawca poinformuje o tym fakcie Usługobiorcę proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

12. 

Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Usługobiorcę w chwili składania zamówienia:

- Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do Usługobiorcy na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Usługodawca.)

- Odbiór osobisty w siedzibie firmy.

PŁATNOŚCI

13. 

Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Usługodawca zastrzega sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Usługobiorcy zwrócona.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

14. 

Usługobiorca dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu letplay.pl, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.

15.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć na adres:

MP PROJECT Piotr Maciąg

Ul. Rybna 16

05-400 Otwock

16. 

Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku towaru, który został rozpakowany i używany, po odesłaniu przez usługobiorcę zostanie on sprawdzony w celu oceny jego stanu. W przypadku gdy użycie wpłynie na obniżenie wartości zwracanego towaru, usługobiorca zostanie poinformowany o wysokości odszkodowania za obniżenie wartości zwracanego towaru.

17. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

-świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

-dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

-umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

-świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

-świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

18. 

Towary oferowane w sklepie internetowym letplay.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu letplay.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej.

19. 

Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Usługobiorcę będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).


20. 

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

21. 

W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą)

a) Usługodawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,

b) Usługodawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,

c) Usługobiorca traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,

d) Usługodawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

22. 

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, można przesyłać na adres: MP PROJECT Piotr Maciąg, Ul. Rybna 16, 05-400 Otwock lub na bok@letplay.pl dołączając pismo reklamacyjne jako załącznik. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji (wzór pisma)

23. 

W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji Usługobiorcy dotyczącej niezgodności towaru z umową, Usługodawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Usługobiorcy konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji zostanie Usługobiorcy wskazany proponowany przez Usługodawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Usługobiorcę towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Usługodawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji Usługobiorcy zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

24

Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

25. 

W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

26.

W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Usługodawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w serwisie internetowym letplay.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

27. 

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Usługobiorcę zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Usługobiorca może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Usługodawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

28. 

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Usługobiorca ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest:

MP PROJECT Piotr Maciąg

Ul. Rybna 16

05-400 Otwock

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

OPISY PRODUKTÓW

29. 

Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych, zdjęć, znaków towarowych i jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie letplay.pl”

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

30. 

Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

31. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2017 -MP PROJECT, letplay.pl